نمایندگی های دزفول

نام فروشگاه نام نماینده موبایل تلفن فکس آدرس
برق دز آقای ریاحی ۰۹۱۶-۱۴۱۰۲۲۲

۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۰

۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۱

۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۲ دزفول  کیلومتر یک جاده شوشتر