نمایندگی های یزد

نام فروشگاه نام نماينده موبايل تلفن فكس آدرس
الكتروابتكار منصور طالعی ۰۹۱۳-۱۵۱۰۰۶۴  ۰۳۵-۳۶۲۳۷۰۱۰-۱  ۰۳۵-۳۶۲۳۱۷۳۵ يزد- بلوارمنتظرقائم – روبروي پمپ بنزين پلاک ۳۹۷